is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van ARISTIDES. 95

iie Medeburgers gegroet en het Vuur over* gegeeven hebbende, viel-hy aanftonds neder , en gaf, weinig tyds daarna, den geest. De Plataeënfen namen hem op en begroeven hem in den Tempel van [diana] euclia (*) , alwaar op zyn graf dit viermaatig (/) vers door hen gefchreeven werdt:

Euchidas liep héén naar Delphi, 6a ! „ kwam wéér hier dien zelfden dag."

Het gewoon gevoelen is, dat men deze euclia te houden hebbe voor diana,

en

«p eenen dag afliep M ftadien, of 125,000 pasfen, d. i. XL Mylen, de Myl op XXV ftadien gerekend." Fr. Vert.

(A)De naam diana, door ons tusfchen haakjens ingeilooten, is, dunkt ons, hier voor ongepast en ingefchooven te houden. Hoe zou flut. heb* ben kunnen Iaaten volgen: „ Het gewoon gevoelen is, dat men deze euclia te houden hebbe voor diana, enz." indien hy haar zo kort te voorei reeds ftellig diana hadt genoemd?

(/) Gewoonelyk wordt deze Verfenmaat de Trochaifche genoemd; wy hebben in dezelve geen Vaderlaidsch Gedicht, dat haaien kan by de lekte, door p. huisinga bakker, overgezet ait het fchoon Latyn van e. w. bigt.