is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ARISTIDES. 105

Iïy gaf hun tot antwoord: „ dat de nooddwang en billykueid naar zyn inzien op hunne zyde, en uit hunne redenen blykbaar was; maar dat 'er, behalven Woorden, eene uitfteekende Daad tot waarborg werdt vereischt, welke hunne Gemeenten beletten konde zich eerlang weder om te werpen," Hierop dan maakten de Bevelhebbers üliades van Samos en antagoras van Chios te zamen affpraak, en namen de gelegenheid waar by Byzantium (*) om de Gaky van paüsanias, die naar gewoonte by het uitvaaren wederom vooraan was, tusfchen zich in te neenien en van wederzyden aan boord te loopen. Paüsanias dit ziende fprong op in gramfchap, en dreigde, „ dat hy hun binnen kort zou doen gevoelen, dat zy niet tegen zyn fchip, maar tegen hun

eigen

(/) Gelegen aan den Hellespout, waar zedert Conftantinopel is gebouwd. De Grieken beyverden zich om van deze plaats, tot hier toe door de Perfiaanen bezet, meester te worden, ten einde den Vyand eenen nieuwen tocht over den Hellespont, of het zenden eener magtige Vloot moeijelyk te maaken. Z. thuctoides i b. 94 h.

G 5