is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saS VËRGSLYKINQ enz;

digden dienaar. Het zy dan dat hy zulk* deed uit wellust, het zy uit gramfchap, om zich te wreeken op zynen Zoon, wegens het voorgevallene met de flaavin, zo waren beide de daad en het voorwendfel onbeta. melyk. En de reden, die hy op eene fpotachtige wyze bybragt in het gefprek met zynen Zoon, was geheel ongegrond: Want was zyn oogmerk geweest om meer zulke voörtreflèlyke kinderen te teelen, dan had hy, de zaak in tyds rypelyk overwogen hebbende, eene vrouw van fatfoen moeten trouwen, maar niet, zo lang het verborgen bleef, dat hy met een gemeen vrouwsperfoon toehield, dien minnehandel aanhouden, en toen het ontdekt wierd, iemand tot zynen fchoonvader nemen, die het gemakkelykst daartoe te krygen was, in plaats van iemand, met wien zulk eene verbindtenis hem het meest tot eer kon {trekken.

PHI-