is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van GAJUS MARÏUS. 16*5

Wat het uiterlyke voorkomen van ma« rius betreft; wy hebben te Ravenna in

Gal-

fiaan is, zeer wel begreepen te hebben. De zaait zelve is voor ons van geen groot belang, fchoon verfcheidene mannen van naam deze ftof met grcote geleerdheid behandeld , en twee zelfs, sigoNius en robortellus, eenen vry hevigen penne-ftryd daarover gevoerd hebben. Het volgen, de zal, vertrouwen wy, voor den Nederlandfchen Lezer dezes werks voldoende zyn. üe eerfte volken, waaruit de Romeinen famengefteld zyn geweest, fchynen gemeenlyk twee namen gevoerd te hebben: eenen voornaam , waarby de kinderen uit een en het zelfde huis onderfcheiden werden , en eenen geflschtnaam, die aan allen van het zelfde gedacht gemeen was. Romulus echter, de ftichter van dat volk, fchynt, even als de Grieken, niet meer dan eenen naam gehad te hebben. Allengs kwamen de Toenaamen of Bynaamen in gebruik, welke aan iemand, ter oorzake van eene of andere, 't zy goede , 't zy kwade hoedanigheid, of van eenig lichaamsgebrek, of uit andere aanleidingen werden toegevoegd : en hieruit ontftond de derde naam, welke van den perfoon , aan wien dezelve gege* ven was , cp zyne nakomelingen mede overging. Vry algemeen hebben de Romeinen deze drie namen gehad ; echter niet zonder uitzondering,' gelyk uit het voorbeeld van cajus marius "Sn anderen fchynt te blyken. Wat nu het gefchil , door plutarchus aangeroerd, betreft, lydt L 3 het,