is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CAJUS MARIUS. 189

zeiven ook zoude vasthouden. Ten laatften evenwel hield hy zich aan zyn eerst gefm d verraad , en leverde juGüRf ha levende aan sulla over. Dit leide den grond van d e onverzoenlyke en verfchiikkelyke partyfchap, die den Romeinfchen Haat op den oever van zynen geheelen onderga ig gebragt heeft. Want veelen, uit nyd tegen marius, gaven de eer van het gemelde geheel aan sulla; en sulla zelf liet een zegel fnyden , waarop bocchus verbeeld werd, zo als hy jugurtha aan hem overleverde , 't welk hy federt altoos gebruikte; tergende hiermede groo' telyks marius, eenen man, die by uitftek eerzucbdg en kittelig was, en in 't geheel geenen deelgenoot in zynen roem kon verdragen. Deze verbittering werd nog grooter gemaakt, door de vyanden van marius , die de eerde en voornaamfte bedryven van dien oorlog aan metellüs, en de voltooying daarvan aai sulla toefchreeven , 't welk ten gevolge had , dac het Volk marius uit het oog begon te verliezen, en sulla als den grooten man te befchouwen. Doch deze nyd en haat tegen Marius,

en