is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ei8 het LEVEN

van ouds hun volksnaam was: want de Liguriers noemen ook dus zich zeiven, als met den algemeenen naam van hunnen ftam Dus werd van weêrskanten veele maaien zodanig geroep aangeheven, voordat men handgemeen raakte. En daar wederzyds de Bevelhebbers deel namen in dat geroep, en zich om ftryd beyverden om elkander te overfchreeuwen, ftrekte zulks niet weinig om den moed optewekken en aantevuuren.

De Ambronen raakten door de rivier, die hen afgefneeden had, in wanorde; want eer dat zy na het overtrekken van dezelven, zich in flagorde konden fchaaren, vielen de Liguriers dadelyk op de voorhoede aan, en dus nam de ftryd een* aanvang. De Liguriers werden onderfteund

door

(i) De Liguriers en Ambronen waren beide Gaïlifehe Natiën, en wel zo, dat de Liguriers oorfpronkelyk een gedeelte uitmaakten van dieu volksftam, welke mee den algemeenen naam Am. bronen genoemd werd. Dit zo zynde, gelyk ons althans waarfchynlyk voorkoomt, heeft men, naar ons inzien, in 't geheel niet noodig, met rei sic k eene zeer willekeurige verandering ia den oortpronkelyken tekst te maaken»