is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van GAJUS MARIUS. 219

door de Romeinen, die van de hoogte op de Birbaaren invielen,, en hen weldra overhoop wierpen. Eene meenigte werden op den oever der rivier, waar zy elkander verdrongen , neêrgeveld , zodat de rivier met bloed en lyken gevuld wierd. ïDe anderen, welke de rivier waren overgekomen, zich niet durvende wenden om den Romeinen het hoofd te bieden , werden in hunne vlugt tot voor de legerplaatfe en de wagens gedood, (c). Hier werden zy bejegend door de vrouwen, die met zwaarden en bylen gewapend, al knerfetandende en mét een vervaarlyk gefchreeuw, zo wel op hun die vluchtten, als op de vervolgende Romeinen aanvielen; op dezen als

vyan-

(c) In dit verhaal fchynt de Schryver zich by de opgave der omftandigheden wat al te zeer bekort te hebben, waar door wy moeite hebben om ons een duidelyk denkbeeld van het voorgevallene te vormen: in plaats van de gewocne lezing, welke zegt: „ de anderen , wel» ke de rivier waren overgekomen," giste reiske , dat men lezen moest: „ welke de rivier „ nog niet waren overgekomen doch deze gisfing fchynt ons toe niet aanneemlyk te