Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

844 het L E V.E N

draagen, In tegendeel is ook dit gebruik zynen oorfprong verfchuldigd aan lycurgus, die, zo men wil, gewoon was te zeggen, „ dat hangend hair den fchoonen nog fraaier van aanzien , en de leelyken nog leelyker maakte." (f)

Men vindt aangetekend , dat de Vader van lysander den naam droeg van ARistocritus (g) , zynde wel niet van koninglyken huize , doch echter behoorende tot het geflacht der Heraclidsti.

Lysander zelf werdt in behoeftigheid opgevoed , en toonde zich , zo zeer als iemand zyner gelyken , bereidwillig en gedwee in het ondergaan eener opvoedin-. ge overeenkomftig de geftrengheid der va-, derlyke Zeden. Al vroeg gaf hy blyken van eenen mannelyken moed, welke over alle begeerlykheden en vermaaken heerfchappye voerde , uitgezonderd alleen dat vermaak, het welk fchoone daaden aan hun

verCO Zie het Lev. van lycurgus, in deze. onze vtrtaaünge I Deel, bl. 386.

Dus vindt men dezen naam gefchreeven by; paüsanias, en in de Anthologia Epigrr. Graeca. De gewooue text heeft aristocli tus.

Sluiten