is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 het LEVEN

eenen nieuwen Regeeringsvorm te Sparte* Van welke zaaken wy het Verflag hier zullen laaten volgen.

Onder de Afftammelingen van hercules, welke zich met de Dorienfen vermengden , en in Peloponnefus wederkeerden, vondt men eenen aanzienelyken en bovenal talryken tak, welke zich neder hebbende gezet te Lacedaemon, aldaar weelig tierde. Niettemin hadden deze geensfins alle een evenredig aandeel aan de opvolginge in het Koningfchap : maar regeerden 'er flechts als Koningen, die, uit twee voornaame Huizen der herac l i d e n gefprooten waren , en e o r ytioniden en agiaden (jt) geheeten werden. Alle de overige genooten in het ftuk van Regeeringe , uit hoofde hunner edele Afkomst geen het minfte voorrecht boven anderen hunner Medeburgers, doch voor zo verre het de belooningen betrof, die het gevolg waren van uitmuntende

daa-

(O d. i. Afftammelingen van eurytion, of liever euiypob, en agis. — Men leeze ook hier burypontiden, en vergel. onze Aantek» Lev. van lïcurg. I D. bl. 305.