Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o

het LEVEN

by sentius, fchoon hy in zyne verrichtingen boven verwachting gelukkig Haagde én Griekenland door zyn kloek en verftandig gedrag reeds geneigd had gemaakt om van party te veranderen. En dit is wel het roemrugtigfte der bedryvcn van brutius.

Wat nu sulla betreft ; van alle de overige Heden ontfing hy gezanten, die hem noodigden om hulde van dezelve te ontfangen. Athenen alleen , door den Tyran aristion gedwongen zich aan de party des Konings te houden, moest hy met eene fterke krygsmagt aantasten. Hy begon dus den Piréus te belegeren, voerde allerlei foort van fchutgevaarte tegen denzelven aan, en deed herhaalde aanvallen op denzelven. Byaldien hy flechts nog eenen korten tyd had kunnen wachten, zou hy de bovenllad, welke reeds aan al het noodige gebrek had, en door honger tot het uiterfle gebsagt was, zonder flag of floot in zyne magt hebben gekreegen. Maar dewyl hy zich haastte om te Rome te zyn, en vreesde, dat de zaken daar eenen nadeeligen keer voor hem mogten nemen, verkoos hy liever zich eene menigte gevaaren en gevechten te getroosten, en geene kosten, hoe zwaar ook, te ontzien, om fpoedig een einde aan dezen oorlog te maaken: want^ buiten den overigen

toe-.

Sluiten