Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SULLA,

41

toedel, had hy alleen tot aanvoering der fchutgevaarten twintig duizend muilezels noodig, die onophoudelyk alle dagen daar mede bezig waren. Als hy gebrek aan hout begon te krygen, dewyl veele dier werktuigen door hunne eigene zwaarte indorteden en verbryfeld wierden, of door het vyandeJyke vuur, 't welk dezelven onophqudelyk teisterde, in brand wierden geftooken, ontzag hy zich niet de heilige bosfchen aan te tasten. De wandeldreven der Akademie , de fchoonde van allen, welke in de naby • heid van de ftad gevonden werden, benevens die van het Lyceum, werden omgehakt (2). En daar hy groote fommen gelds tot dezen oorlog noodig had, tastte hy zelfs de gewyde fchatten van Griekenland aan, en liet uit de tempels van Epidaurus en Olympia de fchoonde en kostbaar-de gefchenken ophalen. Hy fchrecf ook naar Delphen aa~n de Amphictyonen (a), dat zy

best

O) Men zie over de Akademie, de Reize vaq den jongen Anacharfis. D. II. H. j. en over het Lyceum, Hoofdfc. 8.

(<?) Zie over de Amphictyonen weder het baven aangehaalde werk van Barthelemy , Reize van den jongen Anacharfis, D. IV. H. 35. en de Aanteekening by het Leven van Solon in 't ifte Deel van dit ons werk, bladz. jo.

[C 5]

Sluiten