Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van S U L L A.

beluisterd van oude lieden, welke hevig tegen den Dwingeland uitvoeren, om dat hy eene zwakke plaats van den muur van Heptachaleon, de eenigfte waar het voor den vyand mogelyk, en zelfs gemakkelyk was om in de ftad te komen, geheel zonder verdeediging had gelaten ; en hiervan gaven zy kennis aan [sulla, die, wel verre van dat bericht in den wind te flaan, den volgenden nacht in eigen perfoon zich derwaards begaf, en bevindende, dat 'er mogelykheid was om die plaats te vermeesteren, zich dadelyk tot den aanval gereed maakte. Sulla verhaalt zelf in zyne Gedenkfchriften , dat marcus teïus het eerst den muur beklom;

die,

in de Akademie, welke een gedeelte van den Ce. ramicus uitmaakte. Dat gedeelte van den Ceramicus, 't welk buiten de ftad was, bevatten de begraafplaatfen van voorname helden, op welke Athenen zich met recht beroemde. Het gedeelte binnen de ftad gelegen, en wel naast aan de poort, werd byzonder bezocht door jonge lieden, die op Minavonturen uitgingen, waartoe zy hier zeer goede gelegenheid fchynen gehad te hebben. I3eide deeze gedeelten van den Ceramicus, waren door de poort Dipylas vaneen gefcheiden, van welke ftraks in de befchryving van de flachting, door sulla te Athenen aangerecht, gewag wordt gemaakt. Men heeft over deezen tweeledigen Ceramicus eene af •zonderlyke Verhandeling van johannes meursius.

Sluiten