Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MARCUS CRASSUS. 109

wapend en met alle teekenen van vrede naar hem toekwam. Crassus gaf hun ten antwoord, dat, zo hy den geringften prys op zyn leven gefteld had , hy zich niet in hunne magt zoude gegeven hebben. Hy zond echter de beide broeders rosei us henen , om te vernemen op welken voet en hoe fterk in getal men tot eene onderhandeling zoude treden. Dezen liet s uren as dadelyk vatten en in bewaaring houden , waarna hy zelf met eenige voorname Parthers te paard naar crassus toereed. By hem gekomen zynde, zeide hy: „ hoe! wat is dit? de Romeinfche Veld„ heer te voet, en wy te paard?" En dadelyk beval hy, dat men crassus een paard zoude brengen. Toen crassus hierop geantwoord had, dat van geen van beide kanten hierin iets misdaan was , daar elk hunner naar de wyze van zyn land zich tot de onderhandeling liet vinden, zeide sur en as, dat de vrede en vriendfchap tusfchen Koning orodes en de Romeinen van nu af reeds plaats had, doch dat men naar de rivier (/>) moest

gaan

Cp) Den Euphraat.

Sluiten