is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van POMPEJUS. li?

en gebruikte hem als het werktuig, om de vóórhellen , waarmede hy het volk zocht te vleien en te behagen, ■ tot ftand te brengen ; wat meer is , even als of hy, in plaats van hem daardoor te onteeren , inderdaad hem dienst deed, eischte hy nog daarenboven tot loon, dat pompejus zynen vriend cicero, die het meest tot zyne bevordering had toegebragt, verraden zoude, 't welk hy vervolgens ook van hem verkreeg. Want toen cicero in den nood was, en hulp by hem kwam zoeken, weigerde hy zelfs hem te zien , floot zyn huis voor de genen, die hem voor c i c er o kwamen fpreken , en floop door eene achterdeur ten huize uit: zodat cicero, beducht voor den Hechten uitflag van zyn rechtsgeding, in ftilte de ftad verliet.

Omtrent dezen tyd (V) kwam caesar uit zyne Provincie terug, en begon de grote zaak, die hemzelven dadelyk reeds de gunst des volks, en naderhand de grootfte

f» Namelyk wat vroeger, dan het laatstgemelde aangaande Cicero's ballingfchap voorviel. Dit gebeurde in 't jaar van Rome 695, en Casfar, die in. «592 uit Spanje kwam, werd Conful in 't jaar 694.