is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«et LEVEN

fte raagt bezorgde, doch voor pompettf§ en den Staat dodelyk was: hy ftond name-tyk voor 't eerst naar het Conftdfchap, Doch by de verwydering, die er plaats had tusfchen crassus en pompejus begreep hy, dat hy den eenen in zyne belangen nemende, noodwendig den anderen tot zynen vyand zoude maken, waarom hy befloot eene verzoening tusfchen deze tweete bewerken: een ontwerp, 't welk in andere gevallen loftelyk en nuttig voor het algemeen zou zyn geweest, maar 't welk by hem uit een flecht beginfel voordkwam • en op eene listige en bedrieglyke wyze' ondernomen werd. Want zodra de magt welke dus ver gelykelyk verdeeld zynde' den Staat, even als de vracht het fchip' ra 't evenwigt had gehouden, in één punt vereenigd wierd, kreeg dezelve een onweerftaanbaar overwigt, 't welk de ftaats. hulk deed omflaan en verzinken. Hierom zeide cato, dat die genen, welke de naderhand gevolgde vyandfchap tusfchen caesar en pompejus voor de oirzaak opgaven , waardoor de Staat was te gronde gegaan, zich vergisten, met in de jongde gebeurenisfen de fchuld te zoeken i