Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j8s het LEVEN

van Italië moest maken , .vermids dit het grote doel was, waarom men {treed; en, zo men dit had, zouden Sicilië, Sardinië, Corfica , Spanje en geheel Galliën dadelyk by vallen; hy voegde er by, 't geen op pompejus het zwaarst moest wegen, dat het vaderland van naby de handen tot hem om hulp uitftak, en dat het fchandelyk zoude zyn hetzelve aan de verguizing en onder het juk van flaven en vleiers van dwingelanden overtelaten. Doch pompejus zelf oordeelde , dat het met zyne eer niet beftaanbaar was, andermaal voor c yEs ar te vlugten , en vervolgd te worden, daar de Fortuin hem in ftaat (telde om zynen vyand te vervolgen ; ook achtte hy het geheel ftrydig met zynen pligt, zynen jfchoonvader scipio , en zo vele andere mannen, die de waardigheid vau Confid bekleed hadden , in Griekenland en Thcsfalië aan hun lot overtelaten, die daardoor dadelyk met hunne fchatten en aanzienlyke krygsmagt in handen van ces ar zouden vallen. Daarby zou hy beter voor het belang yan Rome zorgen , indien hy den oorlog zo ver mogelyk van deszelfs grenzen yerwyderd hield, zodat het, zonder de ram-

Sluiten