Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van POMPEJUS. 185

ne uitzichten en driften volgde: een gedrag, 't welk voor geenen Huurman van een fchip, ik laat ftaan voor een opperhoofd van zo vele volken en legers paste. En daar hy altoos gewoon was zulke geneesmeesters te pryzen, die de fchadelyke lusten der zieken nooit inwilligen, fchikte hy zelf zich thands naar het zieke gedeelte van zyn leger, uit vrees van hun door de middelen, welke tot hun behoud ftrekten, te mishagen. Want hoe zou men zulke menfchen gezond kunnen noemen , van welke zommigen reeds in de legerplaats rondliepen , om de waardigheid van Conful of Prator voor zich te vragen; terwyl anderen, zo als spinther, domitius en scipio, over het Oppcrpriesterfchap van c m s a r onder zich twisteden , en om ftryd daartoe de gunst des volks verzochten (V), even als waren zy tegen eenei

tiCO Dit uitfpoorige en befpottelyke gedrag der bevelhebbers van pompejus, die niet overleiden, op welke wyze zy hunne tcgenpnrcy overwinnen zouden, maar hoe zy, als of ze bereids overwinnaars waren, het meeste voordeel van die overwin, ning trekken konden, word mede befchreven door CiESAR zelv;n, Bel. Civ. L. III. c. 83.

Sluiten