Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 het LEVEN

tigranes van Armenië , of eenen vorst van NabatEea te velde getrokken, en niet tegen den bekenden caesar, en tegen een leger , waarmede deze duizend fteden vermeesterd, en meer dan driehonderd vol-, ken ondergebragt had; waarmede hy tegen de Germanen en Galliërs ontelbare veldfla, gen had gewonnen, een millioen krygsge, vangenen gemaakt, en een millioen in den flag gedood had.

Ondanks dit alles bleven zy pompejus onophoudelyk met dringende aanzoeken en gefchreeuw lastig vallen, en zodra men in de vlakte van Pharfalia gekomen was dwongen zy hem tot het houden van eencn, krygsraad , waarin l a b i ë n u s, die over de ruitery het bevel had, het eerst opftaande, zwoer, dat hy niet uit het ge, vecht zoude wyken, voor dat de vyand geflagen was. Het zelfde zwoeren ook alle de overigen.

Den volgenden nacht droomde pompejus,

(i) Pharfalia of Pharfalus was eene ftad van Thesfaliè' , die thands door den beflisfenden veldflag tusfehen Caefar en Pompejus byzonder beroemd ftond te worden.

Sluiten