Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f an POMPEJUS. 187

■jus, dat hy in den fchouwburg komende, door het volk met handgeklap wierd ontfangen: als mede, dat hy zelf den tempel van venus, toegenaamd de zeeghaftige, met ryken buit verfierde (<?). Deze droom boezemde hem wel aan den eenen kantmoed in, doch baarde hem tevens aan den anderen kant bekommering , cn deed hem vrezen, of dit niet beteekende, dat het geflacht van ciESAR, 't welk van venus afftamde, door hem tot roem en luister zoude verheven worden. Ook werd hy door Panifche fchrikgeruchten (ƒ), die in 1 het leger ontftonden, uit den flaap gewekt. Toen de morgenwacht optrok, zag men boven de legerplaats van ctesar, waac alles ftil was, een groot licht, waaraan een helder-lichtende fakkel werd aangefto' ken, die op de legerplaats van pompejus kwam nedervaUcn. Dit zegt ce s ar zelf

ge'.

(e) Onder vele andere toenamen, onder welkfl venus te Rome geëerd wierd , en eenen tempel had, was ook die van victrix, de overmnnend$ of zeeghaftige.

(ƒ) wy hebben hier de eigenlyke Romeinfche tiitdrukking behouden, fchoon dezelve niet in onza taal, even als in de Franfche, gebruikelyk is: wjf zouden daarvoor zeggen lozen fchrik.

Sluiten