is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ALEXANDER aoi

fte minachtinge en ftoutheid opfnydende deze verfen uit het Treurfpel van euripides, geheeten andromaciie:

(«)

„ O Volk van Griekenland ! wat oordeelt g' onrechtvaardig ! Wen 't overwinnend Heir het Zegeteken plant, Wie eert dan 't Krygsvolk, dat den Vyand heeft

vermand ?

Neen! 't is de Veldheer, wieu al d'eer wordt opgedraagen!"

waarop alexander, eindelyk, de Spies van eenen der bydaandc Lyfwachten gry-

pen-

{«) v- °93 en vol££- ~" Wy z!en' met verbaa"

zing, h«e zelfs de Macedonifche Krygsoverften euripides fchier van buiten kennen, en wy maaken 'er uit op , hoe algemeen deze wyze en fpreuktyke Dichter, de socrates van het Tooneel, bewonderd en van buiten wierd geleerd, ten einde zyne Spreuken en Gezegden telkens te kunnen aanhaalen en gebruiken. Plutarch. maakte daarop, nog ten zynen tyde, zo veel ftaat, dat hy niet, dan het eerfte vers van de bedoelde plaats aanhaalt; terwyl het bytende , dat alexander trof, eerst in de volgende voorkomt: waarom het noodig was , in de vertaalinge, op het voorbeeld van anderen, dit "er by te neemen. JVfen vergelyke de Aantekk. van xylander en

jDU soul.

N 5