Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 het LEVEN

bekoomene wonden gene.ezen wierd; doch, zo oNEsiCRiTUs fchryft, afgemat door Ouderdom en uitgedaane vermoeienisfen; want dat hy XXX jaaren oud was, toen hy ftierf." Alexander had zeer veel fpyt van dit verlies , rekenende het even groot, als of hy eenen gemeenzaamen Vriend, of Gundeling verlooren had. Zelfs liet hy, ter eere en gedachtenisfe van dit Paard, eene Stad bouwen by de Rivier Hydaspes, waar aan hy den naam gaf van bucephalia. Buiten dit Paard wil men ook, dat hy eenen Hond zoude hebben opgevoed, van welken hy veel hield, en die p e r 1 t a s heette ; en dat hy , dezen verlooren hebbende , insgelyks eene Stad Het bouwen, en naar deszelfs naam benoemen. Dit verzekert sotion gehoord te hebben van potamon, den Lesbier (V).

Het gevecht met porus maakte de Macedoniers flaauwhartig, en deed hen den lust verliezen om nog verder in Indie door te dringen. Zy bezeften, hoe bezwaarlyk

het

(x) Beide deze Schryvers leefden ten tyde van Keizer tiberius. Zie vossius de Histor. Gr. II B. 7 h.

Sluiten