Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 VERGELYKING van

Deze vordinnen waren in zyne legerplaatfe even als ,n eenen Tempel , wordende geëerd en gediend met al dat ontzaeh , \ welk men aan derzelver geboorte en deugd verfchuldigd was. Nooit ontfing eenig vorst groter loffpraak , dan die welke alexander ontfing uit den mond van darius, toen deze, na zyne nederlaag, de Goden bad, dat, byaldien zy befioten hadden een einde te maken aan de heerfchappy der Perzen , dan niemand anders op den troon van cyrus geplaatst mogt worden, dan alexander; en toen de. zelve vervolgens dervende onder de menigte van pylen , waarmede hy doorboord was, aan hem de treffende blyken van zy ne genegenheid en erkentenisfe liet over brengen, en dierf in de hoop, dat de Goden hem vergelden mogten de goedertierenheid, menschlievendheid en edelmoedigheid, welke hy bewezen had aan die genen, welke hem op deze wereld het hefde waren. Dit getuigenis, gegeven dooreenen dervenden vyand, zal by\erfcndigen meer waarde hebben , dan alle gedenkteekens, voor C^SAUS roem "cht : die alleen kan alle de zegepraFen van dezen opwegen. j

Sluiten