Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go het LEVEN

Bloodaart trok eens uit ten oorlog. Naau. welyks was hy uit zyn Huis een weinig voortgegaan, of de Raaven begonnen te krasfen: waarop hy flraks zyne wapenen nederleggende flil hield. Vervolgens dezeU ve wederom opgenomen hebbende wilde hy verder voortgaan, maar de Raven begon» nen hun gekras op nieuw ; waarom hy Wederom' halte maakte. Eindelyk toen dit meermaalen gebeurde , zeide hy: „ Schreeuwt Gy lieden nu vervolgens maar zo hard gy kunt! Ik voor my zal zorgen, dat gy van myn- Lichaam niet fnuik!" —' Nog gebeurde het eens, dat de Athenienfers van hem eischten, dat hy uit zou trekken tegen den Vyand; en toen hy nu zulks weigerde, fcholden zy hem voor eenen Bloodaart en Lafhartigen! Maar hy zeide daarop „ Zo min ais Gylieden my dapper maaken kunt, kan ik Uwlieden vreesachtig maaken (F). Niettemin: Wy kennen eikanderen r — Op zekeren tyd, wanneer het met de zaaken van hét Gemee-

ne-

(£") Dat phocion hier beleefdelyk, misfchien ook fpottende, (preekt, e» het tegengaftelde bedoelt van het geen hy aegt, is zeer wel opgemerkt dOOL' reu Kt.

Sluiten