is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m het LEVEN

nu hier door eenige tyd verliep, dat men wachten moest, liet phocion eindelyk eenen zyner Vrienden roepen, en gevraagd hebbende, „ Of men dan te Athene zelfs, niet te geef fterven mogt?" gebood hy* ,/den Knaap datwinstjentelaatengenieten!" " De Dag, waarop dit gebeurde, was dc XIX van de Maand Munychion; op welken, van de Ruiters in ftaatelyken optocht ter eere tutiter voorby trokken (r) van welken fommrgen de kransfen van hunne Hoofden rukten; anderen naar de Deuren der Gevano-enisfe met betraande oogen omzagen. En zeker het fcheen aan elk, die niet geheel, cioor wreedheid ontaard was, of zyne ziel, door Toorn en Haat volftrekt verbitterd had, een allesfins heiligfchendend bedryf, met de uitvoering van het Doodvonnis dezen éenen dag niet te hebben kunnen wachten, noch de Stad onbevlekt te hebben willenbewaaren, van Burgerbloed op het Feest, het welk zy

vier-

in den Text) hier ook betekenen kan eene Teug,, pf een Dronk vergift , groot genoeg om eenen mensen te dooden.

Cr) Dit Feest droeg den naam vanDiafia, d i,

het Feest van jup.ti». - Het was geen dp*

groote Feesten van Aüasne.