Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ê8Ö bet LEVEN

duizend Ruiters, onder bevel van aristö^ machus. Cleomenes trok hun tegen $ en ontmoette ze by Pallantium (Jt), alwaar' hy toonde belust te zyn om met hun handgemeen te raaken! welke ftoutheid aratus derwyze verbaasde, dat hy den Veldheer der Achasërs te rug hield van den flag te waa-? genmaar met de zynen wegtrok, uitge* fcholden van de Acha?ers, en befpot en veracht van de Lacedamioniers, welker getal niet meer dan yyfduizend beliep. Geen wonder, derhalven , dat c l e o m e n e s zich hier over niet weinig verhief en roem droeg jegens zyne Medeburgers $ hun te binnen brengende het Zeggen van eenen der oude Koningen van Sparta: Dat deLacedamtoniers nooit gewoon waren omtrent hunne Vyanden te vraagen, hoe fterk zy waren in getal? — maar, waar zy waren?"

Vervolgens de Eleërs, aan welken de Achteërs den oorlog hadden aangedaan, ter' hulpe fpoedende, en den Vyand op zynen te' rug tocht wanneer hy reeds tot den berg Ly-

eaeus-

(ie) PaÜantium was ook in Arcadie geleegeit? ten oosten van Methjdrhstn.

Sluiten