Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï20 het LEVEN

vorderlyk zyn zoude: want ook de Jongeling vleide hem dermate (/), dat hy hem zelfs vader noemde. Brutus, hierover ge. belgd, liet zich, in zyne brieven aan a tticus, fterk uit tegen cicero, hem yerwytende , dat hy , uit haat tegen a ntonius, zyn hof by c^sar makende, duidelyk toonde, dat het hem niet te doen was om de vryheid van zyn vaderland, maar om eenen Heer te krygen, die zyn yriend was. Dit misnoegen belettede echter niet, dat brutus den jongen cicero, die zich te Athenen op de Wysbegeerte toeleide, by zich nam, denzelven krygsp.osten opdroeg, en hem met goed gevolg in verfcheidenc ondernemingen gebruikte.

Thands was cicero's invloed in h beduur zo groot als dezelve ooit geweest was, zodat hy alles kunnende gedaan krygen, wat hy wilde, antoniüs den voet ligtede, hem noodzaakte Rome te verlaten, en bewerkt:, dat de beide Confuls, hir. tius en pansa, last kregen om hem gewapenderhand te vervolgen. Den Raad

haal.

CO De lezing is bier gebre doch wegens, den zin fchynt geen twyfel te zyn.

Sluiten