Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ANTONIÜS. 99

otn naar huis te trekken. Op den vyfden dag kwam flavius gallus, een dapper en ftout krygsman, die Overfte byhet leger was, zich by antoniüs vervoegen , met verzoek, dat hem het grootiïe gedeelte van het ligte voetvolk uit de achterhoede , benevens een zeker getal ruiters van de voorhoede mogt gegeven worden , tot eene gewigtige onderneming, die hy voorhad uittevoeren. Toen dit hem was toegedaan , ondernam hy den» aanvallenden vyand af te liaan , niet zo als dus verre gefchied was, met telkens te rug te wyken onder het zwaargewapende voetvolk, maar met post te blyven vatten, en ftoutelyk het gevecht voort te zetten. Toen nu de Bevelhebber van de achterhoede hem van het overige leger afgefneden zag, zond hy hem boden na, om hem te rug te haaien; doch dit weigerde hy te doen. Toen verhaalt men dat t it i u s de Quaestor zelfs de vaandels greep, en zyn best deed om het volk terug te doen trekken, onder dwaaze verwytingen tegen gallus, als die zo vele en dappere lieden in het verderf voerde. Deze beantwoordde hem met tegenverwytingen, en gelastte den genen, die by hem waren,

(G ») vol

Sluiten