Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ANTONIÜS. M

plaats teruggebragt. Onder deze laatfteö Was gallus zelf, die vier pylen in de borst had gekregen, en kort daarna aan zyne wonden overleed. Antoniu^ ging in perzoort de gekwetflen bezoeken , en vertroosten, zelf tot in de ziel bedroefd zynde en weenende: doch zy, welgemoed, vatteden hem by de hand, baden hem heen te gaan en voor zich zeiven te zorgen, zonder zich dus te kwellen. Zy noemden hem Imperator, en zeiden, dat zy behouden waren, indien het flechts met hem wel was. In 't algemeen kan men, dunkt my, zeggen, dat geen veldheer van dien tyd een leger byeen heeft gehad, uit fier* ker , hardvochtiger en jeugdiger kareis dan dit leger van antoniüs; 't welk daarenboven in eerbied voor hunnen Opperbevelhebber , in gehoorzaamheid met genegenheid gepaard, en daarin, dat allen zonder onderfcheid, aanzienlyken, bevelhebbers en gemeencn, de achting en gunst van antoniüs boven hunne veiligheid en hun leven fielden, zelfs door de Romeinen van den vorigen tyd niet overtroffen werd. Verfcheidene oirzaken van zynen kant, gelijk wy reeds te voren ge(G 3) gegd

Sluiten