is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6"3 het LEVE N

op eenen zeer goeden en vasten voet ftoriw den, doch dat alleen nog onzeker was, of zy als vrye lieden zouden leven of fteryen;Antonius, zeide hy, leed nu reeds de ■ftraf voor zyne dwaasheid, daar hy, die in den rang der CRUTussr.N , cassiusSen en cato's had kunnen komen, verkozen had den tweeden rang by eenen octavius te bekleeden v en gebeurde het, dat hij nu door dezen niec wierd overwonnen , dan zou hy weldra den oorlog tegen hem voeren. En hierin fchynt hy zeer wel het toekomende te hebben voorzegd.

Te Smyrna zynde begeerde- brutus vim cassius, dat d ze hem van de grote geldzommen , die hy byeen verzameld had, een gedeelte zoude afllaan, vermids zyne middelen hefteed waren aan de toerusting der feheepsmacht , waardoor zyj meester van de geheeie Middellandfche zee Honden te worden. Dan de vrienden van cassius wilden niet toeftaan , dac zulks gefchiedde, zeggende: „ het is niet „ billyk, dat deze het geld, dat gy door„ fpaaren vergaderd, en niec zonder u ge,» haat te maken , bekomen hebt-,, voor

„ zich