is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OTHO.

95

weshalven proculus met hun uittrok j en vyftig ftadien van de ftad zich legerde, gaande hierin zó dom en belachelyk te werk, dat, daar het thans Lente was, en de gehele omliggende Jandflreek een aantal rivieren en nimmer uitdrogende bronnen had, hy eene plaats koos, waar hy gebrek aan water had. Als hy nu den volgenden dag wilde voortrukken tegen dert vyand, die nog honderd ftadien van hun af was,» verzettede p au li nus zich daartegen, van oordeel zynde, dat men moest wachten, en zich niet te voren afmatten, en zó dadelyk van de marsch flag leveren aan eenen vyand, die tyd had gehad om op zyn gemak de wapenen aantegorden en zich in postuur te ftellen, inmiddels dat zy eenen zó langen weg moesten afleggen, met een gevolg van lastvee en legerknechten bezwaard. Terwyl dus de hoofden in dit ftuk verdeeld waren, kwam 'er van otho een Numidifche ruiter (/),

met

(7) De Numidiers zyn, uit vele plaatfen der ouden, bekend als bekwame paardryders, die zelfs Zonder toom de grootlb handigheid in die kunst betoonden. Men kan hierover naricht vinden by

Dl