is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 BLADWYZER.

bekwaamheden reeds vroeg in zyn Vader", land bekend. ié.ï wyze raad van zyneri Vader aan hem gegeven. 17.: hoogde top. punt van zynen roem. 18.: eenige byzon. derheden uit zyn gelukkig huwelyksleven. I9-: zyne zedige en zedelyke gemoedsgefteldheid, iu het behartigen van geringere bedieningen. -3, 2,1.: zyn eerbied voor mindere Overheden 25.: zoekt zekere mis. bruiken in de twistgedingen te verbeteren. £ö.: yvert fte'rk voor de aankweeking van eensgezindheid onder broederen. 28.: zyrt maagfchap. 3r.. zachtheid van zyn karakter omtrent zyne Haven en zyne beesten. 32.: Wat hy,by noodigé geflrengheid,bedoelde. 35 : een aanmejkelyk geval van zulk eene geftrengheid. ald.: helde over tot de Platoni. fche Wysbegeerte. 38, 288. zyne begrippen omtrent de Godheid, en den Godsdienst. 39.• zyne begrippen omtrent de onfferflykheid van de ziel, en het beloonen en ftraffen na dit leven. 42.: befirydt de gevolgen uit de leer van epicurus voortvloeiende. 43.: byzonderst omtrent ligchamelyke vermaken. 44. ; en omtrent den ftelregel van eenen Ëpicu. Hst:" Houd u ichuil in uw leven." 45 • legt,ais Gefchiedfchryver, overal zyne liefde tot de waarheid aan den dag. 46.: jn twee gevallen vergat hy zyne gewone onpartydigheid. 47, 48.: aanmerking omtrent zy. ne tydelyke middelen. 49.: loffpraak vair

derf