Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55 AARDR IJ KS -KUNDE

iken. Dus lezen wij hum, XX: 23. en XXXIIIt 37.38. dat aüroNjMoses broeder, geftorven is, bij den berg Hor; en deut. X :<5. wordt gezegd: „En „ de Kinderen Tsraëlsreisden van BeërothBene-Jaakan „ en Mofera- aldaar fterf aüron, en werdt aldaar be„ graven." Dit kan men niet vereffenen, indien men nietin het oog houdt, datflbr eigenlijk een gebergte is, welk zich ver genoeg uitftrekt, zoo dat ook de legerplaats Mofera by of in dit gebergte geweest zij , gelijk wij daar van op zijne plaats meer zullen moeten zeggen. — Evenwel maakt de Bijbel bijzonder gewag van „heuvels", welke daar in van bergen verfchillen, dat zij niet zoo hoog verheven zijn en boven de aarde uiffteeken; veele heuvelen worden zelfs met hunne bijzondere naamen in den bijbel genaamd, en op dezelven waren dikwerf lieden aangelegd, doch het welk dan weder nieuwe moeilijkheden in de Aardrijkskunde veroorzaakt, om dat aan die fteden geen' andere naam fomtijds gegeven wordt, dan de naam van „ heuvel." Dus ontmoeten wij niet alleen onderfcheiden buigingen van denzelfden naams-oorfprong Ceba, Gibeii en

IGibeön, die aan onderfcheiden fteden gegeven worden, welke verfcheiden Aardrijks-befchrijvers onder een verward hebben, maar het is dikwerf niet ligt te befiisfen, of de naam Gibeii een eigen naam eener ftad, dan wel de naam van eenen heuvel in het gemeen zy. By voorbeeld; 1 sam. XIV: 1. vertaaien onze Overzetters: „ saul zat aan het „ ukerfte van Gibea onder den granaaten-boom, „ die te Migron was;" Hier is echter zeer waarschijnlijk Gibcd de algemeene naam van eenen heuvel, en de plaats dus over te zetten: „saul zat „ aan het einde van den heuvel, onder den gra„ naaten-boom, d;e te Migron was:" zijnde dit den heuvel, daar Gibeii op gebouwd was, en aan

welks

Sluiten