is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des BIJBELS. ii. BOEK, X.HOOFDST. 44ï

rivier droogvoets gegaan 2 kon. II: 8. 14. — kaïman, de Sijrifcbe krijgsö ver fte, zich, naar den raad van den Profeet eliza, zevenmaal in deze rivier baadende, werdt, niet door de kracht van derzelver water, maar door een Godiij'c wonder, van zijne melaatsheid genezen. 2 kon. V: 10-14.

Voornaamlijk echter is de Jordaan vermaard geworden, doordien joünnes bij deze rivier doopte matth. III: 5, 6. mark. I: 4, 5. en jesus door hem in dezelve gedoopt is matth. III: 13-17. mark. I: 9-11. en wel te Bethabara, over den Jordaan, JoaNN. I: 28. welk Betbabara, naar alle waarfchynlijkheid, moet gedocht worden, aan het uiteinde van de Galileefche zee, en niet, gelijk men gemeenlijk denkt, dicht bij JericboQ*), geljjk wij nader op zijne plaats zullen aantoonen. — Keizerin hele na deedt, ter gedachtenis van dezen doop, eene kerk ftichten aan joünnes den dooper toegewijd, welker overblijfzelen, benevens die van een klooster, gezien worden, omtrent een halve (Engelfche) mijl van den Jordaan , naauwlijks ééne ftadie van die rivier, volgends maundréll, hier zou, meent men, de eigenlijke plaats zijn, daar jesus gedoopt en die ftem gehoord is; „ deze is mijn zoon, mijn „ geliefde" matth. III: 17. en zedert dien tijd zou de rivier haar bedde veranderd en meer oostwaards verlegd hebben. — Doch duidelijkst wordt Bethabara geplaatst over den Jordaan joan n. I: 28. en dus kan deze de plaats niet wezen van jesus doopinge. —- Uit hoofde van deze gebeurenis heeft naderhand het bijgeloofeene bijzondere heidgheid en kracht aan dit waater van den Jordaan

toe-

(*) SCHVTTE UM Jaarboek. ii, Deel, bladz. 16.

Ee s