Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t*s BIJBELS. II. BOEK, XII. HOOFDST. 14$

Euiingelisten nopens je sus lijden onbetwistbaar zeker is, en door faulus hebr. XIII: 12. bevestigd wordt,,,dat jhsvs buiten de poort geleden ,, heeft.'' Dat men Golgotha ten westen van de ftad plaatst, daarvoor heeft men, zoo veel ik weet , geene andere reden, dan het gezag der overlevering, doch, indien Goath jer. XXXI: 39. dezelfde plaats is met Golgotha, heeft men daar voor meer zekerheids, nademaal Goath bij den profeet duidlijk aan de westzijde geplaatst wordt. — eusebius en 11 iè'ron ij mus plaatZen Golgotba aan de noordzijde van den berg Ziön. Te weten , daar heeft men heden ten dage de kerk van het heilige grif, v/elke en den kruisheuvel Golgotha, en het graf van den Zaligmaaker tevens zou bevatten, welker eerfte ftichting in de vierde eeuw of aan konstantijn den Grooten, of aan deszelfs moeder, de Keizerin helena, wordt toegefchreven ; deze kerk, hoewel niet meer dan omtrent ieo voeten lang en 60 breed, befluit , gelijk men wil, binnen haaren omtrek alle de heilige plaatzen, die door den dood, begraving, en zelfs door de opftanding des Zaligmaakers, merkwaardig en als geheiligd zijn geworden ; hetgeen ook de reden is, dat dit gebouw zedert dien tijd tot heden toe de hoofdplaats js geweest,om welke te bezoeken en te veré'eren, zoo veele bedevaarten ondernomen zijn geworden. — In deze kerk wordt de heuvel Calvariën vertoond, zijnde eene rots in den zuid - oostelijken hoek der kerk, zoo hoog boven den vloer der kerk verheven, dat men met 21 trappen tot deszelfs tpp opklimt. Men toont in deszelfs midden het gat, waar in het kruis van christus zou geftaan hebben, en aan de ééne zijde, aan de rechtehand, toont men de fcheur K 3 pf

Sluiten