Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dis BIJBELS. IV. BOEK,"III. HOOFDST. 353

wordt, men zou zelfs kunnen denken, dat beide de plaatzen tot eene en dezelfde legerplaats behoorden, als men in aanmerking neemt, dat heC groote leger der Israëliten, met deszelfs vee, eene vrij aanmerklijke uitgeflrektheid gronds befloeg, zoodat Tabeëra de naam eener plaats zal zijn aan het uiterfte des legers, en Kibroth - Taava aan eenen anderen kant, daar gelijk wij nu zouden zeggen, het hoofdkwartier was. De Heer schutte (*) houdc het allerwaarfchijnlijkst, dat Tabeëra lag op het gebergte Sherban , ten zuiden van den berg Sapher of Sof ar, omtrent zes uuren gaans ten noord-westen van Sinaï, alwaar dit gebergte geplaatst worde in de kaart van pococke.

kibrot taüva

of Lust-Graven, lag , gelijk wij gezegd hebben, niet verre van daar, deze legerplaats kreeg dezen naam , omdat het volk daar belust werdt op vleesch, en aan de kwakkelen, die zij, door de befchikking der Voorzienigheid, ontvingen, hunnen lust te overmatig boetende, in groote menigte flierf, endaar begraven wierdt. num. XI. Wij hebben boven Bladz. 331. reeds de gisfing van niebuhr nopens deze plaats en derzelver ligging gezien, waarom wij ons niet ophouden, maar met de Israêliten voorttrekken na

hazeroth

Deze legerplaats komt voor num. XXXIII: 17. en num. XI: 35.ftaat: Fan Kibroth-Taava, ver-

■reisde

(f*) Bladz. 25.

{ UI. Deel.

7

Sluiten