is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 AARDRIJKS-KUNDE

hehbenmoeten erven, en tevens in aanzien boven de andere Stammen uitmunten, maar, tot ftraffe der bloedfchande, door hunnen Stamvadet ruben , met jakobs bijwijf bilha bedreven, : was aan dezen het voorrecht van Kerstgeboorte- ƒ door jakob ontnomen gen. XLIX: 3, 4./ 1 chron. V: 1,2. en hetzelve overgebracht op juda en josef. Dus moest de Stam Ruben zich met ééne portie vergenoegen, gelijk wij ook nergens lezen, dat deze Stam eenig bijzonder aanïien boven de overige Stammen genoten heeft. De uitgeflrektheid van Rubens erfdeel wordt jos. XIII: 16. dus opgegeven : „ Hunne grenzen ,, waren van Aroër, aan den oever der beek Ar,, non, en de flad, op het eiland dier beek, de _,, gantfche vlakte tot Medeba toe." Uit de vergelijking van deze en andere plaatzen bhjkt het, dat dit gewest, aan Ruben toegewezen,ten zuiden de beek Arnon tot zijne grensfcheiding hadt,waar door het van het land der Moabiten werdt afgefcneiden, ten westen hadt deze Stam den Jordaan, ten oosten, gedeeltelijk, de bovengemelde beek Arnon, doch hier werdt Rubens erfdeel zoo niet bepaald , of deze Stam weidde ook zijne omzwervende kudden in de groote Arabifche woestijn, waaromtrent wij een merkwaardig Fragment hebben 1 chron. V: 9, 10. „Hij (Ruben) woons, de tegen het oosten, tot den ingang der woes^ „ tijn, van de rivier Fhrath (den Eufraat) af;

want hun vee was veel geworden in 't land 3, Gile'dds; en in de dagen sauls voerden zij „ krijg tegen de Hagareenen, die vielen door hun„ ne hand; en zij woonden in hunne tenten tegen „ de geheele oostzijde van Gilead." Indien deze Hagareenen de Stam Hadfchr zijn, dan heeft de Stam Ruben zich uitgeftrekt tot genoegzaam aan

de»