is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dis BIJËELS. X. BOEK, II. HOOFDS^. §1

dëndaagfche kan vergelijken. Ezra VIII: 21S 31. wordt de rivier Ahava gapéïd , welke volgends vs. 15. door het landfchSp Ahava ftroomde , doch wij kunnen er geene verdere aanwijzing van doen. Even mini ook van eene rivier Sud, welke in het Apokrijfe Boek earüch voorkomt I: 4. Van den Chabor, bij EZECHiè'i, meermalen gewaagd, zullen wij, in 't vervolg ^ fpreken , dewijl deze tot Mefopotamië behoort»

De Eufraat en Tigris treden, hoewel niet alléjaren , in den winter zoo fterk buiten 'hunnd oevers, dat hun water, in den omtrek van Bagdad, in één loopt. In Augustus, vloeijen zij altijd over, en overftromen het haast gelegert

hnd.(a) Dewijl het land, ten zuiden, zooV

laag is , hebbeh de ftroomen, en kanalen met dijken of dammen moeten beteugeld worden, omde overftroming te verhdeden. Doch , deze dij. ken bezwijken dikwijls voor het geweld der waters , wanneer deze groote vlakte wijd en zijd Onder water ftaat: Ook hebben de Arabiers nu en dan de dijken aan den Eufraat doorgeftoken* óm zich door de daar uit ontftane overftroming tegen den aanval der Turken te beveiligen Van deze overfiromimgen gewaagt ook de Heilige Schrift, ten minften , indien ik jer. XVIII: 2. wel verfta , eh met reden , op den Eufraat , eri de landen , die deze rivier befpröeit , .mag toe* pasfen. Zekerer gaat het , dat mèrt , uit déze bijzonderheid , de bedreiging te duidlijker verftaat , welke dezelfde Profeet XIV: 23. aan her, land van Babel doet: Ik zal het maken tüt eeri wateria) Btjsohino Erdbtfch. As. f. aoOi ( b ) Dezelfde, f. aij.

VI. Deel. F