Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 AARDRIJKS-KUNDE

gering vlek, het welk bij de Christenen Verea, bij de Turken Boroë genoemd wordt (a).

Dewijl er geen meer fleden, die tot Macedonië, of ook Thesfalië behoren, in den Bijbel voorkomen , gaan wij , met onze befchrijving , voort tot de tweede en zuidelijke Provintie van Griekenland,

A c h A ï e.

De naam Achaje werdt, oudtijds, gegeven, aan een klein gedeelte van Griekenland, en wel van het fchier-eiland Peloponnefus , hetwelk, door eene landengte, met het overige verknocht is , van welk Achaië Korinthe, op die landengte gelegen, de hoofdflad was, gelijk deze landftreek, naderhand, den naam van het eigenlijk gezegde Achaje behouden heeft — vervolgends , werdt deze benaming uïtgeftrekt tot geheel Peloponnefus, en daarna tot het gantfche zuidlijk deel van Griekenland. — Toen paulus, in Achaje, het Euangelie predikte, werdt deze Provintie , van wege de Romeinen, beftuurd , door een Proconful, toen gallio, een broeder van den Wijsgeer seneka, hand.» XVIII: 12 — 17. Somtijds wordt het ook, ter onderfcheiding van Macedonië, Griekenland genoemd, hand. XX: 1—3. Het bevatte, behalven het eigenlijk Achaje, en de overige deelen van het fchier-eiland Peleponnefus, die geheele landftreek, benoorden den zeeboezem van Korinthe, welke hedendaags Livadië heet, en de daar gelegen gewesten, Attika, Boeötië, Lokris , Doris, Etolië, AKarnanië, enz. en waarfchijn-

lp,

(<?) BachieKB III. Deel. III. Stuk. tladz. 834—838-

Sluiten