Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

BOEK.

sa GESCHIEDENIS

den genoodigd om aan het overige deel te neemen. De Natie, jaloersch om te behaagen aan haaren Vorst, die haar nog niet verpletterd hadt onder het' gewigt zyner grootheid , bewilligde 'er in met de , uiterfte graagte.

Het onverzettelyk voorneemen om zich op Madagascar te vestigen, deedt de vrugt van den eerften togt verliezen. 'J en laatfte wierdt men genoodzaakt af te zien van een Eiland, wiens woeste en, onhandelbaare bewooners geen fmaak vonden, noch in de Koopman-, fchappen, noch in den Eerdienst, noch in de Zeden van Europa.

Zints deezen tyd rigtten de Schepen der Maatfchappy hunnen koers regelrecht na de Indien. Door de heimelyke bewerking van Marcara, die te Ispahan gebooren , maar aan den dienst van Frankryk verknogt was, verwierf men de vryheid om op verfcheiden Kusten van het Schiereiland Komptoiren op te regten. Men ondernam zelf deel te verkrygen aan den Japanfchen handel. Colbert boodt aan om 'er geene anderen dan Proteilanten heen te zenden; doch de kunftenaaryen der Hollanderen deeden den Franfchen den toegang tot dit Ryk weigeren, even gelyk zy dien hadden doen weigeren aan de Engelfchen,

Suratte hadt men gekoozen om het Mid. delpunt te zyn van den gantfcheh handel, welkende Maatfchappy in Indie zoude dryven. Uit deeze Stad, de voornaamfte van Guzaratte, moeften de bevelen na de ondergefchikte Bezittingen worden afgevaardigd; hier

moes-

Sluiten