Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

BOEK.

21 GESCHIEDENIS

een vasten voet. Misfchien zouden de Spanjaards, welke door "een zo groot gevaar niet wierden te rug gehouden om voort te gaan met elkander te vernielen, bezweeken zyn, indien, in deeze hachelyke omftandigheden, Kolumbus niet uit Europa was te rug gekeerd.

De luisterryke bejegening, welke hy aldaar hadt ontmoet, hadt op de Volken flegts een kortduurenden indruk verwekt. De tyd, welke de overdenking op de drift doet volgen , hadt alle de greetighedendoenverdwynen, welke men in den beginne hadt betoond, om zich na de nieuwe Waereld te begeeven. De gemoederen konden niet opgewekt worden door het geen men van haare rykdommen openbaar maakte, zelf niet doorhet gezigtvanhet Goud, welk van daar wierdt aangevoerd. De bleekekoleur der zulken, welke van daar t' huis kwamen; de fmartelyke en fchandelyke ziekten vanhetmeerendeel derzelven ; de verhaalen wegens de kwaadaartigheid der luchtflxeeke ; de menigte der zulken die 'er gefneuveld waren; het gebrek, welk men 'er leedt; de afkeerigheid van te gehoorzaamen aan eenen uitlander, die van geftrengheid wierdt befchuldigd; misfchien ook de vreeze van zynen roem te zullen bevorderen: alle deeze oorzaaken hadden meteen onverwinnelyken afkeer van St. Domingo vervuld de onderdaanen der7 Kroone van Castilie, de eenige Spanjaards, welken het toenmaals vry ftondt derwaarts over te fteeken. . Nogthans wierden'er Volkplan tersvereischt. De Admiraal ftelde voor om ze uitdegevange • nisfen en van onder de Kwaaddoeners te ligten; degrootfte fchelmen aan den doodendefchan-

de

Sluiten