is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. IO/

deezer wateren. Volgens het meest aangenomene en waarfchynlykltegevoelen, ontfprin* gen dezelve in een grooten en hoogen berg , ten zuid-westen van Mexico geleegen; met dit onderfcheid, dat het zout water ftroomt door eenen grond, vervuld met Mynen, van welke hetzelve zyne zoutheid ontleent.

Vóór de verovering , waren Mexico en veele andere lieden , aan de oevers van het Meir geleegen, bloot gefield aan overftroomingen , welke het verblyf in dezelve gevaarlyk maakten. Dyken , met ongelooflyke moeite en kosten opgeworpen, waren niet altoos bekwaam om de flroomen af te leiden , welke van de bergen nederkwamen. De Spanjaards hebben insgelyks deeze onheilen ondervonden. Hunne meeste huizen, hoewel met veele voorZorge en op heiwerk gebouwd, zyn, naa verloop van etlyke jaaren, vier, vyf of zes voeten diep gezakt in den grond, welke niet vast genoeg is om ze te draagen.

Deeze ongemakken hebben aanleiding gegeeven om te denken op een ontwerp, om de wateren af te leiden. De verhaalen der Spanjaarden, hoewel met veele grootfpreekende winderigheid opgevuld, verzekeren , dat, in den jaare 1Ó04, vier honderd een en zeventig duizend honderd vier en vyftig Indiaanen bezig waren met het graaven van het kanaal, ten gemelden oogmerke dienende, Om de kosten, hier toe noodig, te vinden, wierdt het honderdflc ge. deelte gevorderd van de waarde der huizen . landeryen en koopmanfchappen , eene belast ting, tot nog toe in de nieuwe waereld onbe kend. De onkunde, weemoedigheid en by

zon

VI.

BOEK.