is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218 GESCHIEDENIS

VIL

BOEK.

neer deeze haare fchatten voor ons verbergt of onttrekt.

Joseph sALCEDohadt, in den jaare 1660, niet verre van deftadPuno, de Myn Laycacota ontdekt. Zy was zo ryk, dat het zilver dikwyls met het mes wierdt gefneeden. De voorfpoed, welke bekrompene zielen verlaagt, hadt die van den eigenaar van zo veele rykdommen zodanig uitgebreid, dat hy aan alle Spanjaarden, gekoomen om in dit gedeelte der nieuwe waereld hun fortuin te maaken, vryheid gaf om etlyke dagen, voor hunne eigene rekening, te arbeiden, zonder het gefchenk, welk hy hun deedt, te weegen of te mee ten. Deeze edelmoedigheid trok tot hem eene menigte lieden, die door hunne begeerlykheid oneenig wierden. Het zilver gaf hun de wapens in de handen; zy vielen elkander aan; en hun weldoener, die geen middel hadt verwaarloosd om hunne bloedige verdeeldheden te voorkoomen, of een einde te doen neemen, wierdt als de werkmeester daar van opgehangen. Terwyl hy nog in de gevangenis zat, drong het water door tot in zyne Myn. Het bygeloof kwam wel haast op de gedagten, dat dit eene ftraffe was voor den aanflag, tegen hem ondernomen. Dit denkbeeld eener hemelfche wraake, wierdt langen tyd gevoed. Doch ten laatfte verbondt zich Diego de Baena, in den jaare 1740, met andere vermogende lieden, om de bronnen af te leiden , welke zo veele fchatten hadden onder water gezet. Niet vroeger dan in den jaare 1754, nam het werk een einde, tot deeze moeilyke onderneeming noodig. De Myn

geeft