is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

GESCHIEDENIS

VII.

BOEK.

Zommige menfchen, op het wonderbaars gezet, fchatten dit kwikzilver hooger dan het ander; doch dit is louter vooroordeel. De ondervinding heeft geleerd , dat het beste kwikzilver, welk in de Geneeskunde en tot het bewerken der Metaalen kan gebruikt worden, datgeen is, welk uit de Cinnaber wordt getrokken. Om het zwavel en kwikzilver, twee vlugtige ftoffen, welke de Natuur heeft te zamen gevoegd, van elkander te fcheiden, moet men noodzaakelyk de toevlugt neemen tot de werking van het vuur, en daar nevens een tusfchenmiddel ftellen. Dit middel is of yzervylzel, of koper, of het verzakzel van Antimonie, of kalk, of een vast Alkalisch zout. Deeze laatfte foort van kwikzilver levert Hongarye,Sclavonie, Bohème, Crainthie, Frioul, Normandien, en voornaamlyk Almaden in Spanje, eene Myn reeds ten tyde der Romeinen zeer vermaard,en die,zedert eenigen tyd, nevens de Myn van Guancavelica, aan de Spaanfche Volkplantingen het noodige kwikzilver levert.

Volgens het algemeen gevoelen, wierdt de laatstgenoemde Myn ontdekt inden jaare 15Ó4. De kwikhandel was toen nog vry. In den jaare 1571, wierdt op denzelven oktrooi verleend. Omtrent dien tyd wierden alle de kwikmynen geflooten, en men bepaalde zich tot het bewerken van die van Guancavelica, waar van de Koning den eigendom aan zich behieldt. Men begreep niet dat zy allengskens verminderde.

Deeze Myn is uitgcgraaven in een zcergrootcn berg, zestig mylen van Lima. Men ziet

in