is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEK BEIDE INDIEN. 435

toen, door het gebulder van het grof gefchut, niet verdoofd.

De fhydende zyn gewapend met een knods van Ebbenhout, welke zes voeten lang, één breed en een duim dik is. Hunne boogen en pylen zyn van het zelfde hout. Hunne kiygsfpeeltuigen zyn fluiten, gemaakt van de beenderen hunner vyanden. Zy kunnen , om moed in te boezemen, ryklyk uit tegen onze Tamboers, welke tegen het gevaar baloorig maaken, en tegen onze Trompetten, welke het teken en, misfchien , de vreeze des doods aanbrengen. Tot Generaals hebben zy de zulken, die zich in de voorgaande oorlogen het dapperst gekweeten hebben.

Wanneer de aanvaller op de vyandlyke grenzen is genaderd, blyven de vrouwen> de leeVensmiddelen draagende, ftil ftaan, terwyl de Legerbenden midden door de bosfchen Verder doordringen. Haar eerfte aanval gefchiedt nimmer openlyk. Zy verfchuilen zich op eenigen afftand van de wooningen , om zich van het voordeel eener overrompelinge te bedienen. In de duisternisfe fteekt men de Hutten in brand, en bedient zich van de verwarringe, tot het koelen eener woede, welke geene paaien kent; De zulken, welke genoodzaakt zyn om den oorlog in het open Veld te voeren, verdeelen zich in kleine hoopjes, en verbergen zich in hinderlaagen. Worden ze ontdekt en door overmagt overwon* nen, dan begeeven zy zich in ongenaakbaare bosfchen. Zelden fielt men de dapperheid in het ftryden van man tegen mam

De Braziliaanen hebben de eerzucht om ges vafr

IX

BOEK.5