is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. 441

deeden de lucht van hun vreugdegefchal weergalmen, dansten: in één woord, verzuimden niets, 't geen in ftaat was om blyken van hun genoegen te vertoonen. Aan den ingang van het dorp, ftonden de oude lieden , en de voornaamfte hoofden der wooningen , eene niet min aandoenlyke, hoewel bedaarder, vreugde betoonende. Een weinig verder zag men de jonge maagden en getrouwde vrouwen, in eene eerbiedige houding, haare fexe voegende. Allen zich byeen gevoegd hebbende , geleidden zy in zegepraal hunnen Vader na de plaats, daar de vergadering zou gehouden worden. Hier onderwees hy hen in de voornaamfte Leerftellingen van den Godsdienst, vermaande hen tot geregeldheid van zeden, tot liefde der geregtigheid, tot broederlyke liefde, tot afkeer van menfchen. bloed; na dit alles doopte hy hen.

Dewyl deeze Zendelingen te weinig in getal waren, om alles in eigen perfoon te verrigten, zonden zy, in hunne plaatze, de verftandigfte en ' meest geoeffende hunner Indiaanen. Deeze menfchen, moedig op hunne bediening, deelden, onder de Wilden, welke zy ontmoetten, bylen, mesfen en fpiegels uit; zy vertoonden hun de Portugeezen als zagtaartig, menschlievend en weldaadig. Nimmer keerden zy weder van hunne togten, of zy wierden gevolgd van etlyke Braziliaanen, wier nieuwsgierigheid zy ten minften gewekt hadden, Zo dra deeze barbaaren de Jefuiten gezien hadden, konden zy niet meer van hun worden afgefcheiden. Gebeurde het, dat zy tot de hunnen wederkeerden, het was alleen Ee $ om

IX.

boek:-