Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉR BEIDE INDIEN. 509

Men weet niet zeker, of de Brazilifche Diamanten groeien in de vlakten , daar zy worden gevonden , dan of zy daar heen gevoerd worden door een oneindig aantal beeken , welke dezelve doorflroomen, en door vyf kleine rivieren, die van de bergen afdaalen , binnen welke deeze ryke Valeien zyn beflooten. Zeker is het, dat de Diamanten niet uit eene fteengroeve voortkoomen; dat deeze gefteenten hier en daar zyn verfpreid: en dat zy in de grootfte menigte worden verzameld, geduurende het regenagtig faifoen en naa geweldige onweders.

Brazil zou, om de Goud-en Diamant-mynen, gevoegd by eenen vrugtbaaren Akkerbouw , de eerfte volkplanting der waereld moeten zyn; doch ten dien einde zou zy moeten gezuiverd worden van binnenlandfchc onlusten en befchermd tegen aanvallen van buiten. Aan dit tweevoudig oogmerk laat men zich thans geleegen zyn.

Alle de Mynen worden gevonden in de Kapitanaaten St. Vincent, Rio - Janeiro , en de aangrenzende landen. Zommige waren in de handen der Paulisten, de andere lagen bloot voor hunne plonderingen. Dewyl het getal en de dapperheid deezer rooveren geen hoop overlieten, dat zy , door geweld, tot gehoorzaamheid zouden gebragt worden , nam men hec befluit om met hun in onderhandeling te treeden. De onmogelykheid , in welke zy zich bevonden , om het genot te hebben van hunne nieuwe rykdommen, zonder eene gereede gemeenfchap met de havens, in welke de weelde en de geryflykheden van

Eu-

IX.

BOEK.

Sluiten