Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. 513

'waar de nabuurige hoogten den vryen loop der lucht belemmeren, en eene nadeelige Vogtigheid veroorzaakem

Honderd vyftig of twee honderd roovers j Welke, in het begin der tegenwoordige Eeuwe, de vlugt hadden genoomen op dit Eiland, erkenden de heerfchappy van Portugal, zonder nogthans deszelfs belangen , met uitfluiting van alle anderen, te behartigen. Zy ontvongen in hunne haven de fchepen van alle Natiën , zonder eenig onderfcheid, die na de Zuid-Zee ftevenden , en leverden dezelven hunne Voortbrengzels voor wapens, brandewyn, lywaaten en kleederen. Nevens de veragting van het goud, lieten zy, voor alle geryflykheden , welke de Natuur hun niet opleverde , eene onverfchilligheid blyken, welke deugdzaame menfchen tot eere zou verftrekt hebben.

Het fchuim en uitvaagzei van befchaafde Maatfchappyen kan zomtyds eene geregelde Maatfchappy uitmaaken. Het is de onbillyk-> heid onzer wetten; de onregtvaardige verdeeling der goederen; het zyn de rampfpoeden en kwellingen der elende; het is de losbandigheid en flraffeloosheid der rykdommen; het is het misbruik der magt: alle deeze oorzaaken zyn het, welke dikwyls oproerigen en misdaadigen maaken. Vereenig alle de ongelnkkigen, welke de overmaatige geflrengheid van dikmaals onregtvaardige wetten uit de zamenleevinge heeft verdreeven; geef hun een onverzaagd, edelmoedig, menschlievend en kundig opperhoofd, en gy zult van deezö roovers een gefchikt > leerzaam eri redelyk

IJX deel, Kk volte

m

BOEK*

Sluiten