Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 GESCHIEDENIS

X.

BOEK.

heeft: opgemerkt, dat deeze fchynbaare en kortduurende wanorde niet flegts een gevolg was der beftendige orde, welke, door de verwoesting zelve , voor de hervoortbrenginge zorgt, maar ook een middel ter behoudenisfe van dit geheel, welk zyn leeven en zyne frischheid behoudt, alleen door behulp eener inwendige gistinge, het beginzel van gedeeltlyke rampen van het algemeene wclzyn.

De eerfïe bewooners der Antilles geloofden, onfeilbaare voortekens te bezitten van dit fchrikbaarende verfchynzel. Wanneer het op handen is, zeggen ze, is de lucht onklaar, de Zon rood, en nogthans het weer ftil en de toppen der bergen helder. Onder de aarde, of in de waterbakken, wordt een dof geraas gehoord, even als van eenen wind daarin beflooten. De fchyf der Harren fchynt verdonkerd te zyn, door een damp, welke oorzaak is dat zy zich grooter dan naar gewoonte vertoonen. in het Noord-West vertoont zich de lucht zeer akelig donker. De Zee geeft een fterke reuk, en klimt zelf in het midden der ftilte. De wind draait oogenbliklyk van het Oost na het West, en waait met het uiterfte geweld by tusfehenpoozen, welke telkens twee uuren aanhouden.

Schoon wy niet durven inftaan voor de waarheid van alle deeze waarneemingen, zou het, nogthans, voor een gebrek van voor» zigtigheid , en zelf van wysbegeerte, mogen gehouden worden , de denkbeelden en zelf dé vooroordeelen van woeste volken, betref-

Sluiten