is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o GESCHIEDENIS

X.

soek.

j

i » <

alles nog in diepe rust was, maakte Morgan, nevens de voornaamfte Vrybuiters zyner Natie, zeil na Jamaika, op een fchip, welk hy belaaden hadt met den voornaamften buit eener ftad, welke diende tot eene ftapelplaats van den koophandel der oude en nieuwe waereld. Deeze trouwloosheid, welke zonder voorbeeld was, veroorzaakte eene onbefchryflyke woede. . De Engelfchen agtervolgden den roover, in de hoop van uit zyne handen eenen prooi te zullen haaien, dien hy hunner regten en begeerlykheid ontvreemd hadt. Wat aangaat de Franfchen, welke in het zelfde verlies deelden, zy zeilden na het Eiland Tortue, van waar zy verfcheiden togten deeden. Doch zy maakten niet veel gerugts, tot aan het jaar 1683, toen zy eene onderneeming deeden van meer aangeleegenheids.

Het ontwerp dier ondemeeminge was beraamd door van hoorn, gebooren te Ostende, doch die zyn geheele leeven onder de Franfchen hadt gediend. Zyne onverzaagdheid gedoogde nimmer eenige blyken van lafhartigheid onder de zulken, welke met hem in maatfchappy traden. In de hitte van het gevegt, doorliep hy het gantfche fchip, floeg al zyn bootsvolk, een vooreen, ?ade, en doodde op heeter daad de zulken, velke het hoofd boogen, op het onverwagt geluid van een pistool-, fnaphaan- of kanonschoot. Deeze zonderlinge krygstucht hadt ïem gemaakt den fchrik der lafhartigen en len afgod der dapperen. Voor 't overige, leelde hy gaarne, mee de luiden van zynen

fmaakj