is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

BOEK,

(

3 1 < 1 f. 1 I

I X

S22 GESCHIEDENIS

hen ter aarde vallen. Onder hunnen arbeid, gefchiedt de beweeging hunner armen cn beenen altoos op de maat. Niets doen zy dan al zingende, niets zonder eene dansfende houding. De Muzyk wakkert onder hen den moed, en wekt de traagheid. Aan alle de fpieren hunner lichaamen, die altoos riaakt zyn, is het beeld deezer verregaande aandoenlykheid'voor de ftemmen duidelyk te befpeuren. Dichters en Zangkundigen, onderfchikken zy,altoos de fpraak aan het gezang, door de vryheid , die zy gebruiken, Qm'de woorden te rekken of te verkorten, om ze te doen dienen tot een Zangwyze, in welke zy behaagen fcheppen. Laat zeker voorwerp of gebeurtenis eenen Neger treffen, ftraks wordt het voor hem het onderwerp van een Gezang. Dit was, door alle eeuwen, de oorfprong der Dichtkunde. Drie of vier woorden, die tusfchen den Zanger en de omftanders beurtlings herhaald' worden , maaken zomtyds het geheele Gelicht uit. Vyf of zes voetmaaten is de geieele lengte van het Gezang, 't Geen zon-' lerling mag fchynen, is, dat de zelfde Zangvyze, fchoon niets anders dan eene geftadi;e hcrhaaling der zelfde toonen , hen twee luren agter een vermaakt, aan den arbeid )f het dansfen houdt; het verwekt in hun ,■ ïoch zelf in de Blanken, de vcrveeling drenzerigheid, welke deeze geftadige herbaangen eigenaartig moesten vëroorzaaken )eeze foort van belangneeminge moet toe. efchreeven worden aan de kragt en nadruk, felke zy in hunne Gezangen brengen. Hunne